Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen

Denna text är avsedd att ge den registrerade information om hur Saab Bofors Test Center AB (nedan SBTC) behandlar personuppgifter.

SBTC är medvetet om värdet av personlig integritet och är mån om att efterleva gällande dataskyddsregelverk, Dataskyddsförordningen (2016/679/EG), Eng. The General Data Protection Regulation (GDPR). SBTC säkerställer att var och en får lagstadgad rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

SBTC är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser kunder, andra affärspartners m.m. som SBTC erhåller i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av de tjänster SBTC tillhandahåller, i samband med att annat avtal träffas eller när avtal förbereds eller administreras. Ingen är vid något tillfälle skyldig att lämna personuppgifter till SBTC. Utan att det sker har SBTC dock inte möjlighet att tillhandahålla sina tjänster eller att ingå andra för verksamheten nödvändiga uppdragsavtal och anställningsavtal.

SBTC behandlar personuppgifter om anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartner i huvudsak för att utföra och administrera de tjänster bolaget tillhandahåller, för redovisnings- och faktureringsändamål, samt för att värna sina kunder och anställda.

Dessa personuppgifter behandlas till största del med avtal som laglig grund. Detta gäller för de flesta personuppgifter som SBTC erhåller vid och inför såväl kundavtal, entreprenörsavtal och avtal med revisor etc. samt anställningsavtal.
SBTC behandlar även personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund. Detta gäller för bl.a. de personuppgifter som måste behållas av SBTC enligt bokföringslagen och ev. annan lagstiftning.

Personuppgifterna sparas enligt skyldighet som åvilar SBTC enligt lag. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra SBTC:s verksamhet sparas i ett år efter den senaste kontakten.

SBTC kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan SBTC och dig som personuppgifterna rör, (2) om det är nödvändigt för att SBTC ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet i någon form, eller (3) om SBTC anlitar någon utomstående leverantör av något slag som utför uppdrag för SBTCs räkning.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från SBTC om hur SBTC använder personuppgifter som rör dig. SBTC kommer på din begäran samt på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med SBTC behandling av dina personuppgifter vill vi gärna att detta meddelas oss på enklaste sätt. Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (www.imy.se) som är svensk tillsynsmyndighet. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Har du några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta:
Anders Persson
Data Protection Officer
Telefon: 0586 680 96
Mobil: 072 467 01 96
Email: anders.persson@testcenter.se
eller
Lars Åsberg HR Officer
Telefon: 0586 680 78
Mobil: 072 467 01 78
Email: lars.asberg@testcenter.se